Wednesday, 28 February 2007

Plato i myslenie

“Thinking: The talking of the soul with itself”
Plato

"myslenie: to rozmowa duszy z sama soba"

No comments: